Thái Nguyên: Thực hiện quy trình giới thiệu tái cử nhân sự
Toàn cảnh hội nghị nghị Cán bộ chủ chốt về công tác tổ chức cán bộ

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ. Cụ thể, căn cứ vào đối tượng áp dụng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức nữ quy định tại Nghị định số 53 ngày 29/5/2015 của Chính phủ, Nghị định số 104 ngày 04/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53 quy định đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức nữ gồm: “ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy là người dân tộc thiểu số”.

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, qua rà soát, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện tái cử cấp ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ngày 14/9/2020, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1) đã rà soát và thống nhất giới thiệu đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử lấy ý kiến giới thiệu tại hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban chấp hành.

Qua nghe tờ trình, tại các hội nghị đã xem xét thảo luận và cho ý kiến giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Kết quả, đồng chí Đoàn Thị Hảo đã được tín nhiệm với số phiếu giới thiệu đạt tỷ lệ cao.

Thái Nguyên: Thực hiện quy trình giới thiệu tái cử nhân sự
Hội nghị giới thiệu nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín