Thái Nguyên 28
Cảm giác: 34
Cao/Thấp: 28/28
Độ ẩm: 94%
mây rải rác
Cập nhật: 14-05-2021 23:30:31
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 28 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 35 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 27 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 27 mưa vừa
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 32 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 27 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 30 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 31 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 30 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 32 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Xem thêm

Thông tin thời tiết

Thái Nguyên

28

Cảm giác: 34
Cao/Thấp: 28/28
Độ ẩm: 94%
mây rải rác
Cập nhật: 14-05-2021 23:30:31
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 28 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 35 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 27 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 27 mưa vừa
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 32 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 27 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 30 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 31 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 30 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 32 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Bến Tre

26

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 87%
mây rải rác
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:29
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 34 mây đen u ám
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 33 mây đen u ám
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 28 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 26 mưa vừa
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 25 mưa vừa
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 28 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 34 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 36 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 34 mây đen u ám
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 29 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 27 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 26 mưa vừa
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 33 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 35 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Biên Hòa

29

Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 84%
mây thưa
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:27
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 33 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 33 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 30 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 29 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 28 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 29 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 35 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 35 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 27 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 27 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 29 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 34 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 38 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 36 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 34 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 28 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 35 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 28 mây cụm
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 33 mây cụm
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 34 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 27 mưa vừa
Cà Mau

28

Cảm giác: 32
Cao/Thấp: 28/28
Độ ẩm: 77%
mây cụm
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:25
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 29 mây đen u ám
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 35 mây đen u ám
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 35 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 28 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 34 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 28 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 35 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 28 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 27 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 27 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 34 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 28 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 26 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 25 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 31 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 28 mây cụm
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 32 mây cụm
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 27 mây cụm
Cao Bằng

25

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 25/25
Độ ẩm: 95%
mây thưa
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:23
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 28 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 25 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 23 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 24 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 26 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 28 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Đà Lạt

17

Cảm giác: 17
Cao/Thấp: 17/17
Độ ẩm: 98%
mây đen u ám
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:18
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 19 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 21 mưa vừa
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 17 mây đen u ám
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 16 mây đen u ám
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 16 mây đen u ám
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 18 mây đen u ám
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 26 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 17 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 16 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 15 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 19 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 27 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 19 mưa vừa
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 18 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 17 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 17 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 16 mây cụm
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 20 mây cụm
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 23 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 21 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 16 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 22 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 21 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 18 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 17 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 16 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 16 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 19 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 26 mây cụm
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 19 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 18 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 17 mưa vừa
Đà Nẵng

27

Cảm giác: 30
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 83%
mây thưa
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:20
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 27 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 33 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 34 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 29 mưa vừa
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 27 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 26 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 30 mây thưa
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 31 mây thưa
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 30 mây thưa
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 27 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 26 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 28 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 31 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 31 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 30 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 28 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 27 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 26 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 26 mây thưa
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 28 mây thưa
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 31 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 31 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 30 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 28 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 27 mây cụm
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 26 mây rải rác
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 30 mây cụm
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 31 mây cụm
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 30 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 28 mây cụm
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 30 mây cụm
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 31 mây cụm
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 30 mây cụm
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 28 mây rải rác
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 27 mây rải rác
Hà Giang

24

Cảm giác: 25
Cao/Thấp: 24/24
Độ ẩm: 98%
bầu trời quang đãng
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:12
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 24 mưa vừa
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 24 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 34 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 24 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 28 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 26 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 26 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 25 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 25 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 25 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 27 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 26 mưa vừa
Hà Nội

28

Cảm giác: 34
Cao/Thấp: 28/28
Độ ẩm: 94%
mây rải rác
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:14
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 25 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 32 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 34 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 31 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 28 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 27 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 28 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 32 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 36 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 35 mây thưa
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 28 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 27 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 28 mây đen u ám
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 36 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 36 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 28 mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 27 mây cụm
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 33 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 27 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 31 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Hải Phòng

29

Cảm giác: 37
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 89%
mưa nhẹ
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:16
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 31 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 31 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 29 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 28 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 29 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 32 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 33 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 31 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 28 mây thưa
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 28 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 28 mây đen u ám
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 31 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 28 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 28 mây đen u ám
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 28 mây đen u ám
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 27 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 28 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 28 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 29 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 28 mây đen u ám
Hòa Bình

26

Cảm giác: 27
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 98%
mây rải rác
Cập nhật: 14-05-2021 23:30:59
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 33 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 37 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 35 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 27 mưa vừa
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 25 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 25 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 26 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 34 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 38 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 37 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 26 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 26 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 28 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 35 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 39 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 37 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 28 mưa cường độ nặng
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 26 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 28 mây cụm
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 32 mây cụm
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 32 mây thưa
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 27 mây cụm
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 36 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 35 mây cụm
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 28 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Khánh Hòa

29

Cảm giác: 33
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 74%
mây thưa
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:09
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 27 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 29 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 32 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 30 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 29 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 29 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 27 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 28 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 34 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 36 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 26 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 24 mây thưa
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 23 mây thưa
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 23 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 28 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 35 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 37 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 32 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 26 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 25 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 24 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 24 mây rải rác
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 28 mây cụm
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 35 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 34 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 24 mây cụm
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 24 mây cụm
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 34 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 36 mây cụm
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 25 mây đen u ám
Lâm Đồng

21

Cảm giác: 21
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 97%
mây đen u ám
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:07
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 30 mây cụm
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 25 mưa vừa
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 21 mây đen u ám
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 20 mây đen u ám
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 20 mây đen u ám
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 30 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 21 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 20 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 20 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 23 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 31 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 25 mưa vừa
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 22 mưa vừa
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 21 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 23 mây cụm
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 27 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 25 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 21 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 28 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 27 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 25 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 21 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 20 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 29 mây rải rác
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 24 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 21 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 21 mưa nhẹ
Lạng Sơn

24

Cảm giác: 24
Cao/Thấp: 24/24
Độ ẩm: 91%
mây rải rác
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:05
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 25 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 24 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 23 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 24 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 24 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 31 mây cụm
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 26 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 24 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 23 mưa vừa
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 23 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 28 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 28 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 26 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 28 mưa vừa
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 27 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 24 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 22 mưa vừa
Lào Cai

26

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 76%
mây rải rác
Cập nhật: 14-05-2021 23:30:16
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 26 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 36 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 33 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 27 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 26 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 25 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 33 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 37 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 36 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 29 mây thưa
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 25 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 27 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 34 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 38 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 36 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 29 mây thưa
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 28 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 32 mây cụm
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 36 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 35 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 25 mây cụm
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 36 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 35 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 25 mưa vừa
Long An

29

Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 84%
mây thưa
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:03
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 33 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 33 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 31 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 29 mưa vừa
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 33 mưa vừa
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 26 mưa vừa
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 33 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 36 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 35 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 31 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 28 mây rải rác
Chủ nhật, 16/05/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/05/2021 21:00 27 mây cụm
Thứ hai, 17/05/2021 00:00 29 mây rải rác
Thứ hai, 17/05/2021 03:00 33 mây cụm
Thứ hai, 17/05/2021 06:00 35 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 12:00 27 mưa vừa
Thứ hai, 17/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/05/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/05/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 18:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 18/05/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 09:00 33 mây đen u ám
Thứ tư, 19/05/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 19/05/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Nam Định

28

Cảm giác: 32
Cao/Thấp: 28/28
Độ ẩm: 86%
bầu trời quang đãng
Cập nhật: 14-05-2021 23:31:01
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 14/05/2021 00:00 28 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 03:00 31 mây rải rác
Thứ sáu, 14/05/2021 06:00 32 mây thưa
Thứ sáu, 14/05/2021 09:00 31 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 14/05/2021 12:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 14/05/2021 15:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 14/05/2021 18:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 14/05/2021 21:00 27 mây thưa
Thứ bảy, 15/05/2021 00:00 29 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 03:00 32 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 06:00 33 mây thưa
Thứ bảy, 15/05/2021 09:00 31 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 15/05/2021 12:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 15/05/2021 15:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 15/05/2021 18:00 28 mây rải rác
Thứ bảy, 15/05/2021 21:00 28 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 00:00 29 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 03:00 32 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 06:00 34 mây cụm
Chủ nhật, 16/05/2021 09:00 32 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/05/2021 12:00 28 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/05/2021 15:00 28 mây đen u ám