Thái Nguyên 29
Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 88%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:00:47
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 35 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 28 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 25 mưa cường độ nặng
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 25 mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 27 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 32 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 36 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 35 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 34 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 38 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 37 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 28 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 28 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 29 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 34 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 38 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 37 mây rải rác
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Xem thêm

Thông tin thời tiết

Thái Nguyên

29

Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 88%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:00:47
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 35 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 28 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 25 mưa cường độ nặng
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 25 mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 27 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 32 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 36 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 35 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 34 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 38 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 37 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 28 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 28 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 29 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 34 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 38 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 37 mây rải rác
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Bến Tre

26

Cảm giác: 27
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 88%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:02:21
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 31 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 31 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 27 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 26 mây thưa
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 25 mây thưa
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 25 mây thưa
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 26 mây thưa
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 32 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 27 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 25 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 32 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 29 mưa vừa
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 31 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Biên Hòa

27

Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 89%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:02:18
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 26 mây rải rác
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 25 mây rải rác
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 26 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 30 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 25 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 30 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 29 mưa vừa
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 30 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Cà Mau

26

Cảm giác: 27
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 91%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:02:15
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 26 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 26 mây thưa
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 26 mưa vừa
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 26 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 26 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 30 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 27 mưa vừa
Cao Bằng

26

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 96%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:02:11
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 26 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 25 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 23 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 35 mây thưa
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 34 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 23 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 26 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 34 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 37 mây thưa
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 33 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 27 mây thưa
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 34 mây rải rác
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 37 mây rải rác
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 25 mưa vừa
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 26 mây cụm
Đà Lạt

17

Cảm giác: 17
Cao/Thấp: 17/17
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:02:05
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 17 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 19 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 16 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 16 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 16 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 17 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 23 mây rải rác
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 25 mây rải rác
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 17 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 17 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 17 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 18 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 18 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 18 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 17 mây đen u ám
Đà Nẵng

32

Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 31/32
Độ ẩm: 58%
mây thưa
Cập nhật: 31-07-2021 07:02:08
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 31 mây thưa
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 32 mây rải rác
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 34 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 33 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 30 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 28 mây rải rác
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 30 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 34 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 34 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 30 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 28 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 28 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 30 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 34 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 32 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 29 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 29 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 29 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 30 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 33 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 30 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 29 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 29 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 29 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 31 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 29 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Hà Giang

26

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 97%
mưa nhẹ
Cập nhật: 31-07-2021 07:01:55
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 24 mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 26 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 33 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 37 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 36 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 24 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 35 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 38 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 38 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 30 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 27 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 36 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 39 mây thưa
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 38 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 25 mưa vừa
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Hà Nội

29

Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 94%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:01:58
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 36 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 32 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 26 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 25 mưa vừa
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 29 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 29 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 26 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 27 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 34 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 35 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 32 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 33 mây thưa
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 36 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 37 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 33 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 30 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 29 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 34 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 36 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 37 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 33 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 28 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 28 mây đen u ám
Hải Phòng

30

Cảm giác: 37
Cao/Thấp: 30/30
Độ ẩm: 89%
mây thưa
Cập nhật: 31-07-2021 07:02:02
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 31 mây rải rác
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 34 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 27 mưa vừa
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 29 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 33 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 34 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 28 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 27 mây thưa
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 29 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 33 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 36 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 36 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 29 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 29 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 29 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 33 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 36 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 36 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 28 mây đen u ám
Hòa Bình

26

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 86%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:01:29
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 35 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 32 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 34 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 25 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 27 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 34 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 38 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 26 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 24 mây rải rác
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 35 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 38 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 34 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Khánh Hòa

29

Cảm giác: 32
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 64%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:01:52
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 35 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 33 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 28 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 26 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 24 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 28 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 36 mây rải rác
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 39 mây rải rác
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 36 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 29 mây rải rác
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 28 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 37 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 39 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 36 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 29 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 36 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 39 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 37 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 29 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 36 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 39 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 37 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 29 mây đen u ám
Lâm Đồng

22

Cảm giác: 23
Cao/Thấp: 22/22
Độ ẩm: 78%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:01:49
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 29 mây rải rác
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 22 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 21 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 20 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 27 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 31 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 29 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 21 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 21 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 28 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 29 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 23 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 30 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 28 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 30 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 21 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 22 mây đen u ám
Lạng Sơn

25

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 25/25
Độ ẩm: 94%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:01:46
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 26 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 25 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 24 mưa cường độ nặng
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 23 mưa cường độ nặng
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 22 mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 30 mây thưa
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 23 mây thưa
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 25 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 32 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 34 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 33 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 34 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 24 mưa vừa
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 23 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 25 mây đen u ám
Lào Cai

27

Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 92%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:00:24
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 26 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 25 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 25 mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 25 mưa vừa
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 26 mưa vừa
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 25 mưa vừa
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 32 mây thưa
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 36 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 36 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 24 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 26 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 33 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 37 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 36 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 26 mây thưa
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 34 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 38 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 37 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Long An

27

Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 89%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:01:35
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 26 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 26 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 31 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 31 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 31 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Nam Định

29

Cảm giác: 35
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 82%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:01:33
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 32 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 33 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 30 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 29 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 30 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 28 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 32 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 29 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 28 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 27 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 28 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 33 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 36 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 36 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 30 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 30 mây thưa
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 29 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 33 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 35 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 35 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 29 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 29 mây đen u ám
Nghệ An

25

Cảm giác: 25
Cao/Thấp: 25/25
Độ ẩm: 85%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:00:02
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 25 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 26 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 31 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 32 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 25 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 29 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 28 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 27 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 23 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 23 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 22 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 24 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 35 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 33 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 24 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 24 mây đen u ám
Nha Trang

30

Cảm giác: 34
Cao/Thấp: 30/30
Độ ẩm: 65%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:01:26
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 32 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 32 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 29 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 28 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 27 mây cụm
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 28 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 33 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 34 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 33 mây rải rác
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 29 mây rải rác
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 28 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 27 mây cụm
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 27 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 29 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 34 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 34 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 33 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 29 mây đen u ám
Thứ hai,