Thái Nguyên 20
Cảm giác: 20
Cao/Thấp: 20/20
Độ ẩm: 76%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:30:54
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 25 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 25 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 24 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 23 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 20 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 18 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 17 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 16 mây đen u ám
Xem thêm

Thông tin thời tiết

Thái Nguyên

20

Cảm giác: 20
Cao/Thấp: 20/20
Độ ẩm: 76%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:30:54
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 25 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 25 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 24 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 23 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 20 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 18 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 17 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 16 mây đen u ám
Bến Tre

24

Cảm giác: 25
Cao/Thấp: 24/24
Độ ẩm: 94%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:32:36
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 28 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 23 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 28 mưa vừa
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 24 mây thưa
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 26 mây thưa
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 25 mây rải rác
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 24 mưa vừa
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 24 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 25 mây cụm
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 25 mây rải rác
Biên Hòa

23

Cảm giác: 24
Cao/Thấp: 23/23
Độ ẩm: 92%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:32:32
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 29 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 23 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 29 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 30 mây thưa
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 30 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 28 mưa vừa
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 24 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 25 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 29 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 25 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Cà Mau

24

Cảm giác: 25
Cao/Thấp: 24/24
Độ ẩm: 92%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:32:28
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 29 mưa vừa
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 30 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 25 mây cụm
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 24 mây cụm
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 26 mây cụm
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 31 mây thưa
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 25 mây rải rác
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 29 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 25 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 25 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 31 mây cụm
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 31 mưa vừa
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 28 mưa vừa
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 25 mưa vừa
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Cao Bằng

17

Cảm giác: 17
Cao/Thấp: 17/17
Độ ẩm: 84%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:32:24
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 17 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 21 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 18 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 17 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 22 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 17 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 16 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 16 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 16 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 15 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 15 mưa vừa
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 15 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 15 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 14 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 14 mây đen u ám
Đà Lạt

15

Cảm giác: 15
Cao/Thấp: 15/15
Độ ẩm: 97%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:32:16
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 16 mưa vừa
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 16 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 15 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 15 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 16 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 23 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 16 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 15 mây cụm
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 15 mây rải rác
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 18 mây rải rác
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 25 mây thưa
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 16 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 15 mây cụm
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 16 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 18 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 24 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 20 mưa vừa
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 19 mưa vừa
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 16 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 15 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 15 mây cụm
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 17 mây cụm
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 25 mây rải rác
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 19 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 16 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 16 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 16 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 15 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 17 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 20 mưa vừa
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 15 mưa nhẹ
Đà Nẵng

26

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 90%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:32:20
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 27 mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 25 mưa vừa
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 27 mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 28 mưa vừa
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 28 mưa vừa
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 26 mưa vừa
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 25 mưa vừa
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 25 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 25 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 25 mây rải rác
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 26 mây rải rác
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 27 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 28 mây cụm
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 27 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 24 mây cụm
Hà Giang

19

Cảm giác: 19
Cao/Thấp: 19/19
Độ ẩm: 82%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:32:05
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 25 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 20 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 20 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 20 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 27 mây cụm
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 23 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 23 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 16 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 16 mây đen u ám
Hà Nội

20

Cảm giác: 20
Cao/Thấp: 20/20
Độ ẩm: 72%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:32:09
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 20 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 22 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 23 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 22 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 29 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 25 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 24 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 20 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 16 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 16 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 16 mây đen u ám
Hải Phòng

19

Cảm giác: 19
Cao/Thấp: 19/19
Độ ẩm: 79%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:32:12
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 20 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 24 mây thưa
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 24 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 21 mây rải rác
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 24 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 24 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 28 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 25 mây rải rác
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 25 mây rải rác
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 25 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 19 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 19 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 17 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 16 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 16 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 16 mây đen u ám
Hòa Bình

19

Cảm giác: 19
Cao/Thấp: 19/19
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:31:43
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 32 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 30 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 24 mây rải rác
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 24 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 24 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 23 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 24 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 24 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 18 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 18 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 18 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 17 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 17 mây đen u ám
Khánh Hòa

23

Cảm giác: 23
Cao/Thấp: 23/23
Độ ẩm: 98%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:32:02
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 28 mưa vừa
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 24 mưa vừa
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 23 mây cụm
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 22 mây rải rác
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 24 mây rải rác
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 31 mây rải rác
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 32 mây rải rác
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 24 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 29 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 27 mưa vừa
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 23 mây rải rác
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 22 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 22 mây cụm
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 24 mây cụm
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 31 mây cụm
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 23 mây cụm
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 23 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 22 mây cụm
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 26 mưa vừa
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 23 mây rải rác
Lâm Đồng

19

Cảm giác: 20
Cao/Thấp: 19/19
Độ ẩm: 97%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:31:58
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 19 mưa vừa
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 21 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 27 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 20 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 19 mây cụm
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 19 mây thưa
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 21 mây thưa
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 28 mây thưa
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 25 mưa vừa
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 20 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 19 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 18 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 21 mây cụm
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 28 mây cụm
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 23 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 20 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 21 mây đen u ám
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 20 mưa nhẹ
Lạng Sơn

15

Cảm giác: 15
Cao/Thấp: 15/15
Độ ẩm: 81%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:31:55
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 14 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 19 mây thưa
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 21 mây rải rác
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 18 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 16 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 15 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 15 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 15 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 15 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 15 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 15 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 15 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 15 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 18 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 21 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 15 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 14 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 14 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 14 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 13 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 13 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 13 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 12 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 12 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 12 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 11 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 11 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 11 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 11 mây đen u ám
Lào Cai

18

Cảm giác: 18
Cao/Thấp: 18/18
Độ ẩm: 88%
mây cụm
Cập nhật: 17-10-2021 23:30:27
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 24 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 19 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 18 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 18 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 22 mây cụm
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 23 mây cụm
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 20 mây cụm
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 19 mây cụm
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 19 mây cụm
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 19 mây cụm
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 26 mây cụm
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 29 mây cụm
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 23 mây cụm
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 24 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 25 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 21 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 18 mưa vừa
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 17 mưa vừa
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 16 mưa nhẹ
Long An

23

Cảm giác: 24
Cao/Thấp: 23/23
Độ ẩm: 94%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:31:51
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 23 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 29 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 24 mây rải rác
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 26 mây rải rác
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 25 mây rải rác
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 31 mưa vừa
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 29 mưa vừa
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 25 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 09:00 29 mưa vừa
Thứ sáu, 22/10/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 22/10/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Nam Định

19

Cảm giác: 19
Cao/Thấp: 19/19
Độ ẩm: 77%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 23:31:47
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 18 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00