Thái Nguyên 21
Cảm giác: 22
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 95%
mây thưa
Cập nhật: 24-01-2022 23:31:09
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 24 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 15 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 14 mưa nhẹ
Xem thêm

Thông tin thời tiết

Thái Nguyên

21

Cảm giác: 22
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 95%
mây thưa
Cập nhật: 24-01-2022 23:31:09
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 24 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 15 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 14 mưa nhẹ
Bến Tre

24

Cảm giác: 25
Cao/Thấp: 24/24
Độ ẩm: 89%
mây thưa
Cập nhật: 24-01-2022 23:33:23
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 22 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 31 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 35 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 33 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 26 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 24 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 23 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 23 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 23 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 30 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 33 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 30 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 25 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 24 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 24 mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 23 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 24 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 31 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 35 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 34 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 25 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 24 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 23 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 24 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 25 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 32 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 35 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 35 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 26 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 24 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 22 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 22 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 32 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 35 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 30 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 27 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 22 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 22 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 23 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 31 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 36 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 23 mây đen u ám
Biên Hòa

26

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 82%
bầu trời quang đãng
Cập nhật: 24-01-2022 23:33:18
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 28 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 32 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 32 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 31 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 27 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 25 mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 30 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 34 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 33 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 27 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 23 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 30 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 35 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 35 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 27 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 25 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 24 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 23 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 23 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 29 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 34 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 35 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 27 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 25 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 24 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 30 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 34 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 35 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 27 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 23 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 30 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 34 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 35 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 29 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 25 mây đen u ám
Cà Mau

24

Cảm giác: 25
Cao/Thấp: 24/24
Độ ẩm: 83%
mây rải rác
Cập nhật: 24-01-2022 23:33:13
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 30 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 35 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 33 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 26 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 24 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 24 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 24 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 31 mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 34 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 29 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 26 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 23 mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 23 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 23 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 31 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 33 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 30 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 26 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 25 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 24 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 24 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 25 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 28 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 33 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 32 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 26 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 24 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 24 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 31 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 34 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 30 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 27 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 23 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 31 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 33 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 24 mây đen u ám
Cao Bằng

17

Cảm giác: 17
Cao/Thấp: 17/17
Độ ẩm: 94%
mây cụm
Cập nhật: 24-01-2022 23:33:08
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 17 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 17 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 17 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 17 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 17 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 17 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 15 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 15 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 13 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 12 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 12 mưa nhẹ
Đà Lạt

15

Cảm giác: 15
Cao/Thấp: 15/15
Độ ẩm: 95%
mây rải rác
Cập nhật: 24-01-2022 23:32:58
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 15 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 24 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 27 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 15 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 15 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 14 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 15 mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 24 mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 25 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 15 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 14 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 14 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 13 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 14 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 23 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 26 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 22 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 16 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 14 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 13 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 13 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 14 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 24 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 26 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 23 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 15 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 14 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 14 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 13 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 15 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 26 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 17 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 15 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 15 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 14 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 15 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 25 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 27 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 23 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 16 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 15 mây đen u ám
Đà Nẵng

23

Cảm giác: 24
Cao/Thấp: 23/23
Độ ẩm: 94%
mây cụm
Cập nhật: 24-01-2022 23:33:03
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 22 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 24 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 23 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 23 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 23 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 23 mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 22 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 22 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 22 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 22 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 24 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 25 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 25 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 23 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 22 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 22 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 22 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 25 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 25 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 23 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 22 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 22 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 23 mây thưa
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 22 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 21 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 21 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 25 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 25 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 25 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 23 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 23 mây cụm
Hà Giang

17

Cảm giác: 18
Cao/Thấp: 17/17
Độ ẩm: 96%
mây thưa
Cập nhật: 24-01-2022 23:32:43
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 16 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 22 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 17 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 17 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 17 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 18 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 18 mưa vừa
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 18 mưa vừa
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 17 mưa nhẹ
Hà Nội

21

Cảm giác: 22
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 94%
mây cụm
Cập nhật: 24-01-2022 23:32:48
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 26 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 22 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 21 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 19 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 21 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 21 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 22 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 15 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 14 mưa nhẹ
Hải Phòng

20

Cảm giác: 20
Cao/Thấp: 20/20
Độ ẩm: 94%
mây đen u ám
Cập nhật: 24-01-2022 23:32:53
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 21 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 22 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 24 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 21 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 21 mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 20 mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 19 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 21 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 19 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 19 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 21 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 23 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 22 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 20 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 21 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 20 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 20 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 16 mưa nhẹ
Hòa Bình

21

Cảm giác: 21
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 94%
mây đen u ám
Cập nhật: 24-01-2022 23:32:13
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 20 mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 29 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 21 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 24 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 21 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 27 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 26 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 21 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 21 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 21 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 21 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Khánh Hòa

23

Cảm giác: 24
Cao/Thấp: 23/23
Độ ẩm: 99%
mây rải rác
Cập nhật: 24-01-2022 23:32:38
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 20 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 27 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 27 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 24 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 23 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 22 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 22 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 28 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 21 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 20 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 21 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 28 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 31 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 28 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 22 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 19 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 29 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 31 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 29 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 22 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 19 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 29 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 30 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 19 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 19 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 20 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 29 mây thưa
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 32 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 29 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 23 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 21 mây đen u ám
Lâm Đồng

19

Cảm giác: 19
Cao/Thấp: 19/19
Độ ẩm: 95%
mây cụm
Cập nhật: 24-01-2022 23:32:33
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 19 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 29 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 31 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 26 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 18 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 18 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 19 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 28 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 29 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 18 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 17 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 17 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 28 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 32 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 28 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 19 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 18 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 17 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 18 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 28 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 31 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 27 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 20 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 18 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 18 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 19 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 31 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 26 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 19 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 19 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 19 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 18 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 29 mây thưa
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 32 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 25 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 19 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 19 mây đen u ám
Lạng Sơn

15

Cảm giác: 15
Cao/Thấp: 15/15
Độ ẩm: 95%
mây rải rác
Cập nhật: 24-01-2022 23:32:28
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 15 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 15 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 15 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 15 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 17 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 17 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 16 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 16 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 17 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 17 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 16 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 17 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 17 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 16 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 12 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 10 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 9 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 9 mưa nhẹ
Lào Cai

18

Cảm giác: 18
Cao/Thấp: 18/18
Độ ẩm: 88%
mây thưa
Cập nhật: 24-01-2022 23:30:34
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 16 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 22 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 25 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 19 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 18 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 18 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 18 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 17 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 22 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Long An

26

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 88%
mây rải rác
Cập nhật: 24-01-2022 23:32:23
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 28 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 32 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 32 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 31 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 27 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 26 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 25 mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 24 mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 30 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 35 mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 31 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 22 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 23 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 30 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 34 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 35 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 26 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 23 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 22 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 24 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 30 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 34 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 35 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 28 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 24 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 23 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 30 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 34 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 35 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 28 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 23 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 23 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 30 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 34 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 32 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 28 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 25 mây cụm
Nam Định

19

Cảm giác: 19
Cao/Thấp: 19/19
Độ ẩm: 94%
mây thưa
Cập nhật: 24-01-2022 23:32:18
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 20 mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 19 mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 19 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 21 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ