Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt đại hội.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Đoàn Thư ký báo cáo với Đại hội XIII các thư, điện chúc mừng của các Đảng chính trị, các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp đó, Đại hội XIII đã nghe đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Đoàn Thư ký trình bày báo cáo kết quả cho ý kiến của Đại hội: Về chủ đề đại hội, các mục tiêu phát triển đất nước được nêu trong các văn kiện trình tại đại hội đến năm 2025, 2030, 2045.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo trước Đại hội kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã bầu 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã bầu chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Với số phiếu gần như tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư.

Ban Bí thư khoá XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, gồm 19 đồng chí.

- Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt trước Đại hội.

200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu đại diện các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có uy tín cao đối với cán bộ và nhân dân, có năng lực, kinh nghiệm công tác, đã trải qua quy trình công tác tổ chức, cán bộ chặt chẽ từ cơ sở được giới thiệu và bầu cử vào Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa hai kỳ đại hội. Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức, uy tín, năng lực công tác, những yêu cầu cao của công tác cán bộ tại kỳ Đại hội XIII lần này là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đối mặt với thách thức để xây dựng tập thể Ban Chấp hành Trung ương vững mạnh, lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt các đồng chí mới trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phát biểu trước đại hội: "Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đồng chí đại biểu đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội; giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao và vinh dự vô cùng to lớn. Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chúng tôi sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa những truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân".

Đại hội đã nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến tác động, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng về xây dựng Đảng, Nhà nước, về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Dự thảo Nghị quyết cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, các thách thức, yêu cầu mới cần giải quyết; đồng thời, chỉ rõ sự cần thiết trong việc đánh giá chặng đường phát triển 2011-2020, hoạch định các mục tiêu, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Khát vọng phát triển đất nước giàu đẹp, hùng cường thể hiện sinh động trong các nội dung dự thảo Nghị quyết đại hội. Những mục tiêu với tầm nhìn dài hạn được vạch ra từ 10, 20 năm và đến năm 2045. Tầm nhìn của các mục tiêu hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước với những tiêu chí cụ thể:

- Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

- Đến năm 2030: Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

- Đến năm 2045: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội XIII trình bày: "Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025: Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5% đến 7%/năm; đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%; tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP. Về xã hội, đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2025 dưới 4%; tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 đến 1,5% hàng năm; có 10 bác sỹ và 30 giường bệnh trên 10.000 dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 74,5 tuổi; tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tối thiểu 80%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu".

Theo dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII, đại hội thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng, giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành các quy định thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% về dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sau hơn 7 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao, với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành được các nội dung và kết thúc sớm gần 2 ngày so với kế hoạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội với tinh thần: Năm sau phải tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ khoá XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khoá XII.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón Xuân Tân Sửu đang về, mang theo những điều tốt lành, chúng ta tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc ta, vào tương lai tươi sáng của đất nước ta. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng!"

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của Đảng ta. Với sự tham dự của 1.587 đại biểu dự Đại hội, với tinh thần làm việc theo phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã hoàn tất khối lượng công việc lớn đề ra và thành công tốt đẹp.

Sau hơn 7 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành khối lượng công việc đã đề ra, thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết đại hội; tiến hành hoàn tất nội dung công tác nhân sự, bầu ra các cơ quan lãnh đạo và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công đã mở ra những định hướng lớn trong phát triển đất nước trong thời gian tới./.