Tham mưu xây dựng dự thảo chương trình hành động
Toàn cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, Tổ biên tập đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên theo từng khối lĩnh vực và nhóm giúp việc. Đối với việc xây dựng dự thảo chương trình hành động, trên cơ sở học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và căn cứ Chương trình số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các thành viên Tổ biên tập đã cho ý kiến tham gia đóng góp vào Đề cương Dự thảo Chương trình hành động về bố cục, kết cấu nội dung trình bày.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổ trưởng Tổ biên tập đã tổng hợp ý kiến của các thành viên, giao nhóm giúp việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo đề cương để Tổ biên tập trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho xem xét, cho ý kiến. Trên cơ sở đó, Tổ biên tập sẽ tiến hành thực hiện các nội dung, yêu cầu để xây dựng Dự thảo Chương trình hành động theo đúng kế hoạch đề ra trước ngày 30/4/2021.