Triển khai thực hiện tốt các mặt công tác sau Đại hội
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Trong tháng 1, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung cao độ tham mưu chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, điều kiện phục vụ, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; khẩn trương hoàn thiện, ban hành quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa theo quy định; tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020.

Đối với tỉnh Thái Nguyên đã làm tốt công tác tham mưu tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các quy định về trách nhiệm nêu gương gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 Đề án: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trong tháng 2, toàn ngành cần triển khai thực hiện tốt các mặt công tác sau đại hội; tiếp tục tham mưu, phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh./.