Hàng năm, bên cạnh nguồn hỗ trợ xây dựng hạ tầng 2 tỷ đồng/năm, huyện đã chú trọng lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, vốn sự nghiệp, Chương trình 135… để ưu tiên đầu tư cho các xã ATK.

Từ năm 2015 đến nay, các xã ATK của huyện đã được đầu tư xây dựng gần 190 công trình giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa, trường học… với tổng kinh phí trên 190 tỷ đồng. Qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương, phát triển kinh tế - xã hội ./.