Hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu
Một góc nông thôn mới trên địa bàn thị xã Phổ Yên hiện nay

Thị xã Phổ Yên đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương. Cùng với phát triển cơ sở hạ tầng, Phổ Yên đặc biệt quan tâm đến mục tiêu nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.

Thị xã đã xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp chuyển đổi theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm đạt hiệu quả cao trên một đơn vị diện tích gắn với xây dựng nông thôn mới./.