khan truong hoan thien cac noi dung chuan bi dai hoi dai bieu dang bo tinh thai nguyen lan thu xx nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 66

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào 12 nội dung, bao gồm các Dự thảo văn kiện trình Đại hội, danh sách đại biểu khách mời, kịch bản điều hành, các mẫu văn bản lưu hành tại Đại hội; các nội dung về tiếp thu, giải trình các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị vào các dự thảo văn kiện Đại hội của tỉnh; dự kiến phân công nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch; Nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; Đề án nhân sự và Danh sách dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Đại hội không còn nhiều, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội. Đồng chí đề nghị các Tiểu ban tham mưu, giúp việc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các nội dung, chương trình, kịch bản, các phương án phục vụ tổ chức Đại hội.

Đối với dự kiến phân công nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch Đại hội, Dự thảo Nội quy, quy chế làm việc của Đại hội và các tài liệu phục vụ chuẩn bị Đại hội, đồng chí giao Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ và các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh và khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo trong quy trình, bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra.

Đối với Đề án nhân sự và Danh sách dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

khan truong hoan thien cac noi dung chuan bi dai hoi dai bieu dang bo tinh thai nguyen lan thu xx nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Tiểu ban Nhân sự Đại hội tiếp tục hoàn thiện bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng đại biểu. Các nội dung trên sẽ được trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được phân công phụ trách, góp phần vào thành công của Đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020./.