1. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đồng lòng, chung sức, kiến tạo tương lai. Với quan điểm đổi mới trong phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung trí tuệ tập thể xây dựng định hướng cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 với những mục tiêu, giải pháp cụ thể có tầm nhìn, chiến lược.

10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015   2020

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương như Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị Quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đặc biệt thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nghị quyết số 18 và 19 của Ban chấp hành trung ương đảng khóa 12, toàn tỉnh giảm 20 đầu mối trực thuộc các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, 93 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, 173 lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện hiệu quả trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các lĩnh vực; Tuyên giáo, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác dân vận, nội chính được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh tại cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, đa dạng nội dung, hình thức hoạt động nhằm thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân phù hợp với đặc thù từng vùng miền, từng đối tượng. Đến nay, tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt trong các tổ chức chính trị - xã hội đạt bình quân 81,86%.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) có nhiều đổi mới

Cùng với các địa phương trong cả nước, Thái Nguyên tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%.

10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015   2020

Hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Với 224 nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ, 48 cuộc giám sát chuyên đề, 289 cuộc tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh với trên 28.000 lượt cử tri đã thể hiện được năng lực, trình độ, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trong việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Công tác điều hành của UBND các cấp tiếp tục được đổi mới theo hướng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; đề cao đạo đức công vụ và văn hóa công sở; đồng thời chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng được nâng lên. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính các cấp bình quân hằng năm đạt trên 90%.

Thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Thái Nguyên và 3 địa phương: Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có 178 xã, phường, thị trấn, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các xóm, tổ dân phố cũng được thực hiện hiệu quả.

3. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết

19/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra là kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, Ban Thường Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có các chỉ tiêu bứt phá, tạo dấu ấn như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 11,1%/năm. Đặc biệt, GRDP bình quân đầu người tăng từ 51 triệu đồng/người năm 2015 lên 90 triệu đồng/người năm 2020 (gấp 1,76 lần so với năm 2015) đã thể hiện rõ nhất tăng trưởng của tỉnh thông qua chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tăng bình quân 16,3%/năm vươn lên đứng thứ 2 trong vùng Thủ đô Hà Nội, đứng đầu vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 13,1%/năm, về trước mục tiêu Nghị quyết 2 năm, Thái Nguyên là tỉnh đứng thứ 4 trong cả nước về chỉ tiêu này.

10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015   2020

Tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối tăng bình quân 16,3%/năm, từ 7.484 tỷ đồng năm 2015 lên 15.555 tỷ đồng năm 2020 (gấp 2,1 lần so với năm 2015), với kết quả này, trong 5 năm liên tiếp, Thái Nguyên là tỉnh đứng thứ nhất trong các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 17 trong cả nước về thành tựu thu ngân sách. Đó là những thành tựu nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020...

4. Cải cách hành chính hiệu quả, thu hút đầu tư nhiều dự án lớn

Thái Nguyên đã khẳng định năng lực điều hành của chính quyền trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ về cải cách hành chính với các chỉ số liên tục được cải thiện (Năm 2019: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI xếp thứ 12/63, tăng 06 bậc so với năm 2018, đứng thứ nhất trong 14 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; Chỉ số cải cách hành chính - Par Index xếp thứ 14/63, tăng 04 bậc so với năm 2018, tăng 16 bậc so với năm 2017, tăng 40 bậc so với năm 2016; chỉ số hài lòng của người dân - SIPAS hàng năm đều đạt trên 80%, riêng năm 2017 Thái Nguyên là 1 trong 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số này).

10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015   2020

Đến nay, 100% cơ quan Nhà nước của tỉnh đã thực hiện liên thông văn bản điện tử được tích hợp chữ ký số từ các sở, ban, ngành và các đơn vị hành chính, đồng thời liên thông hồ sơ một cửa, hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Thái Nguyên đã triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, các thủ tục hành chính (TTHC) được cập nhật thường xuyên trước thời hạn trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC của Chính phủ... Kết quả của công tác cải cách hành chính (CCHC) chính là chìa khóa vàng để Thái Nguyên thực hiện thành công thu hút đầu tư trên địa bàn. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt 238 nghìn tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài 156 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 8,3 tỷ USD. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục phát triển với số lượng đăng ký thành lập mới bình quân mỗi năm khoảng 350 doanh nghiệp. Đặc biệt, từ sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 được tổ chức với quy mô và tầm vóc lớn nhất trong nhiệm kỳ, đến nay đã có 41 nhà đầu tư đang triển khai 53 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 108.961 tỷ đồng. Hiện có 29/53 dự án đã hoàn thành về thủ tục đầu tư; 24/53 dự án đang hoàn thiện các thủ tục về đầu tư...

5. Diện mạo đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật nhiều khởi sắc

Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, đặc biệt, dự án nâng cấp đô thị TP Thái Nguyên, dự án phát triển các Khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn TP Thái Nguyên, TP Sông Công, Thị xã Phổ Yên và tại trung tâm các huyện Đại Từ, Phú Bình. Kết thúc nhiệm kỳ, thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II, thị xã Phổ Yên trở thành đô thị loại III, thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ trở thành đô thị loại IV.

10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 2020

Với gần 30 tuyến cao tốc, Quốc lộ, đường tỉnh, hệ thống giao thông đối ngoại, đối nội, giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện. Sự kết nối các quốc lộ đi qua tỉnh với các tuyến đường địa phương đã tạo thành hệ thống đường giao thông rộng khắp, liên kết Thái Nguyên với các tỉnh phía Nam và vùng Trung du, Miền núi phía Bắc, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong khu vực. Đặc biệt, tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Thái Nguyên, tuyến đường vành đai V Thái Nguyên được đầu tư xây dựng đã kết nối nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, hòa nhập vào sự phát triển chung của cả nước, trong đó có Thái Nguyên. Hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, phát triển. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 5/6 khu công nghiệp được đầu tư hạ tầng, 23/35 cụm công nghiệp được hình thành. Cũng trong nhiệm kỳ, Thái Nguyên đã hoàn thành mục tiêu xóa xóm trắng về điện tại huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, về trước kế hoạch 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra nâng tỷ lệ dân số được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,83%; 100% xóm, bản có điện lưới quốc gia.

Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch là 97%. Tỷ lệ người dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 95%. Hạ tầng thương mại, dịch vụ được đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của nhân dân trên địa bàn và khu vực.

6. Nhiều công trình, dự án trọng điểm mang dấu ân nhiệm kỳ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 8 chương trình, 16 đề án và 20 dự án, công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ cơ bản được thực hiện có hiệu quả.

10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 2020

Các dự án lớn, công trình trọng điểm của tỉnh được triển khai đồng bộ và quyết liệt như: Khai thác và đưa vào sử dụng Cầu Bến Tượng; Dự án Khu công nghiệp Sông Công 2, Khu công nghiệp Điềm Thụy, Dự án xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài. Dự án Xây dựng khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ; Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP Thái Nguyên.

Đặc biệt, dự án tôn tạo, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm lưu niệm 60 TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hoàn thành đã trở thành “Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Công trình ý nghĩa này đã thể hiện tình cảm tri ân và trách nhiệm, ý Đảng, lòng dân khắc ghi, lan tỏa một bản hùng ca trong lịch sử. Trong nhiệm kỳ Quảng trường Võ Nguyên Giáp đã được xây dựng mang ý nghĩa lịch sử, chính trị lớn lao. Quảng trường là công trình văn hóa tiêu biểu nằm trong quần thể các thiết chế văn hóa đặc sắc của tỉnh Thái Nguyên, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn của tỉnh và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân tạo điểm nhấn trong không gian đô thị của TP Thái Nguyên.

Dự án Trường THPT Chuyên Thái Nguyên hoàn thành và đưa vào sử dụng cũng là 1 trong những công trình mang dấu ấn của nhiệm kỳ được xây dựng lên bởi 3 yếu tố: chủ trương đúng, hành động nhanh và đồng thuận cao.

Công trình tháp Anten truyền hình đang được đầu tư xây dựng trở thành công trình văn hóa kỹ, mỹ thuật tôn vinh diện mạo TP Thái Nguyên...

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng để lại dấu ấn khi Nghĩa trang An Lạc viên Indevco được đưa vào sử dụng, minh chứng cụ thể về chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong công tác an sinh xã hội. Từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đến nay, nơi đây đã thực sự là 1 công viên nghĩa trang thân thiện với môi trường, quy mô và hiện đại.

7. Địa phương dẫn dầu 14 tỉnh trung du và miền núi phía bắc về xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 09 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, vượt 06 xã so với mục tiêu. Với kết quả này, Thái Nguyên là tỉnh dẫn đầu 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc về xây dựng Nông thôn mới, được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất (lần 2) về những thành tích xuất sắc này.

10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 2020

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất tăng bình quân 4,5%/năm. Chăn nuôi phát triển nhanh theo hướng chăn nuôi tập trung, trang trại, chăn nuôi an toàn sinh học, bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong 5 năm toàn tỉnh đã trồng mới được gần 31.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,18%. Hiệu quả kinh tế rừng được nâng lên. Nhiều vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh, quy mô lớn được hình thành. Cây chè tiếp tục khẳng định là cây trồng thế mạnh, phát triển nhanh cả về sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đưa Thái Nguyên trở thành địa phương có diện tích, sản lượng lớn nhất cả nước. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt năm 2020 đạt 103 triệu đồng, bình quân tăng khoảng 4%/năm. Chè Thái Nguyên đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trên thị trường trong nước và quốc tế qua 3 lần tổ chức Festival Trà Thái Nguyên. Đặc biệt, 2 năm liên tiếp trong nhiệm kỳ, Chè Thái Nguyên đã xuất sắc đạt giải đặc biệt tại cuộc thi chè đặc sản Quốc tế Bắc Mỹ đem lại niềm vinh dự không chỉ riêng của chè Thái Nguyên mà còn của cả ngành chè Việt Nam.

Chương trình OCOP “Mỗi xã một sản phẩm” đã thúc đẩy phát triển, nâng cao giá trị kinh tế cho hơn 170 sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Năm 2020 toàn tỉnh có 52 sản phẩm Ocop được xếp hạng đạt 3 - 5 sao…

8. Văn hóa, xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh đã quyết định nhiều chủ trương quan trọng, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với chủ trương hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho 100% gia đình đảng viên từ 50 tuổi Đảng trở lên thuộc diện nghèo, khó khăn về nhà ở, Thái Nguyên được Trung ương đánh giá là 1 trong số ít tỉnh có cách làm hay, sáng tạo tri ân những đảng viên đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 2020

Hệ thống giáo dục và đào tạo có bước phát triển vượt bậc, tỷ lệ kiên cố hóa phòng học từ 64,4% năm 2015 lên 70,61% năm 2020. Đến năm 2020 có 84,04% số trường đạt chuẩn quốc gia, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú đạt 8%.

Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, 3 năm liên tiếp Thái Nguyên thực hiện có hiệu quả Tuần cao điểm "Tết vì người nghèo" huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc với số tiền gần một trăm tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,21% năm 2016 ước xuống còn 3,1% năm 2020;

Hằng năm tạo việc làm tăng thêm bình quân cho trên 21.500 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 70%. Phối hợp tổ chức tuyển dụng lao động thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo thuộc nhiều địa phương vào làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm. Nhiều thành công với các ứng dụng kỹ thuật cao trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và các bệnh viện tuyến tỉnh.

Công tác phòng chống các dịch bệnh hiệu quả, đặc biệt là thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nghiên cứu thành công bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-Cov-2

Lĩnh vực KHCN đạt nhiều thành tựu. Lần đầu tiên Thái Nguyên ưu tiên dành nguồn lực 100 tỷ đồng ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 5 năm 2016 - 2021 về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ với Đại học Thái Nguyên. Đẩy mạnh tin học, Cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động chỉ đạo điều hành... Dự án Nuôi Trai nước ngọt lấy ngọc tại Hồ Núi Cốc đã đem lại hiệu quả bước đầu, tạo sinh kế, ổn định cuộc sống cho cộng đồng dân cư sống quanh các hồ chứa, sông suối lớn.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa được quan tâm, ưu tiên tiên tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng có tiềm năng phát triển du lịch, liên kết khai thác du lịch liên tỉnh...

9. Quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững.

10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 2020

Sau 5 năm nhìn lại, công tác cải cách tư pháp ngày được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp được nâng lên. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật, chất lượng được nâng cao, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập phòng thủ tại các địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng kế hoạch. Công tác động viên quân dự bị, tuyển quân bảo đảm 100% chỉ tiêu. Thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đề án xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên và công tác đào tạo sỹ quan dự bị động viên. Cơ sở vật chất trụ sở Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được quan tâm đầu tư chính quy, hiện đại.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định, tỷ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt 84,8%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 94,5%.

Hoàn thành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh”, với 146/146 xã, thị trấn được bố trí Công an chính quy, đạt tỉ lệ 100%.

Công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn có nhiều chuyển biến. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.

10. Công tác đối ngoại được tăng cường, nâng tầm vị thế Thái Nguyên.

10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 2020

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nhiều dấu ấn trong công tác đối ngoại và ngoại giao. Hoạt động đối ngoại được mở rộng; củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa tỉnh với các địa phương trong và ngoài nước. Hoạt động kinh tế đối ngoại không ngừng được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào thành tựu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác văn hóa đối ngoại và thông tin đối ngoại được triển khai thực hiện chủ động và tích cực. An ninh đối ngoại của tỉnh cơ bản được bảo đảm. Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh và có hiệu quả. Những kết quả trong công tác đối ngoại và ngoại giao đã góp phần nâng tầm vị thế và uy tín của Thái Nguyên, đồng thời là minh chứng sinh động khi được cộng đồng trong nước và quốc tế ghi nhận về thành tựu phát triển kinh tế và hội nhập của tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015 - 2020./.