[Infographic] Chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội chủ yếu năm 2024