* “Giải pháp đẩy mạnh liên kết vùng nhằm tăng cường kết nối và phát huy thế mạnh của từng địa phương trong khu vực” (Tham luận do đồng chí Lê Quang Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày)

Trong đó nhấn mạnh: Những giải pháp phát triển đột phá trong tương lai như đẩy mạnh liên kết vùng, tăng cường kết nối và phát huy thế mạnh của từng địa phương trong khu vực sẽ giúp Thái Nguyên và các địa phương trong khu vực tiến nhanh và tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa là yêu cầu đặt ra phải có sự liên kết mạnh mẽ hơn nữa.

* “Vai trò của đại biểu dân cử trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân” (Tham luận do đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày)

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phát huy năng lực, trình độ, trách nhiệm của đại biểu dân cử, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đề xuất 05 nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; ...

*Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh” (Tham luận do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh trình bày)

Tham luận nhấn mạnh 05 giải pháp trọng tâm, trọng điểm được Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Nguyên xác định nhằm vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

* “Kết quả thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” (Tham luận do đồng chí Phạm Văn Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên trình bày)

* “Tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp - thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025” ( Tham luận do đồng chí Nguyễn Ngô Quyết, Giám đốc Sở Công Thương trình bày)

*Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để triển khai thực hiện các dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Tham luận do đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên trình bày)

* “Vai trò của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên(Tham luận do đồng chí Phạm Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên trình bày)

*Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (Tham luận do đồng chí Vũ Duy Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày)

* “Hiệu quả trong triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh” (Tham luận do đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trình bày)