Trên 80% hợp tác xã hoạt động hiệu quả
Thu nhập của thành viên, lao động trong các HTX nông nghiệp đạt 4,2 triệu đồng/người/tháng

Những năm qua, các HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Đến nay, thu nhập bình quân của thành viên, lao động trong các HTX đều tăng từ 1,5 đến 2 lần so với 5 năm trước, trong đó các HTX nông nghiệp đạt 4,2 triệu đồng/người/tháng, các HTX phi nông nghiệp đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng./.