Hỗ trợ mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm - đã psts 3.5
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 583 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực, với trên 42.000 thành viên.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 583 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực, với trên 42.000 thành viên. Việc thành lập các hợp tác xã đã góp phần tạo liên kết sản xuất, cung ứng dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị sản xuất thành viên thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2021-2025, cùng với việc nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động, hỗ trợ vốn, chính sách, Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên phấn đấu, mỗi năm thành lập mới 100 tổ hợp tác và 30 hợp tác xã trở lên, trong đó, có ít nhất 20 hợp tác xã nông nghiệp; tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt trên 65%, trên 15% số hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; 50% số hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị./.