Tiếp tục khẳng định vai trò của hợp tác xã phi nông nghiệp
Toàn cảnh hội nghị.

Nội dung của Nghị quyết 13 đã được thể chế hóa trong Luật HTX 2003, Luật HTX 2012. Sau 10 năm thực hiện, Luật HTX đã có tác động sâu sắc đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX, cả về số lượng và chất lượng; đã xuất hiện thêm nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, HTX lĩnh vực phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2002-2021, cả nước có trên 9.300 HTX phi nông nghiệp, chiếm gần 35% tổng số HTX cả nước, có 16 Liên hiệp HTX, trên 44.200 tổ hợp tác (THT), thu hút gần 3 triệu thành viên, vốn điều lệ, giá trị tổng tài sản, doanh thu, tiền lãi đều tăng từ 5,9-15 lần so với năm 2002. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt trên 55%. Tại Thái Nguyên, hiện có trên 3.000 THT và trên 200 HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, tăng thêm 150 HTX so với năm 2002. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động là trên 4 triệu đồng/tháng. Nhiều đơn vị năng động trong việc tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, số lượng các loại hình tổ chức KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp còn thấp. Nhiều HTX yếu về năng lực tài chính, công nghệ lạc hậu, thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản trị hạn chế.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và HTX đã trình bày tham luận về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 13 và Luật HTX năm 2012 trong thời gian tới./.