Phú Bình cho ý kiến về các đề án, chương trình trọng điểm
Toàn cảnh Hội nghị

7 đề án, chương trình; kế hoạch được thông qua gồm: Đề án xây dựng huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022; Đề án xây dựng, nâng cấp thị trấn Hương Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Đề án huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; chương trình Cải cách hành chính Nhà nước huyện Phú Bình; chương trình Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn huyện; chương trình phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thông và Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Phú Bình.

Sau hội nghị này, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục hoàn thiện các nội dung đã được tham góp, làm căn cứ để UBND huyện sớm triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch, qua đó từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.