Đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP năm 2020
Sản phẩm dự thi chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2020 vẫn chủ yếu là nông sản

Đánh giá tổng quan cho thấy, sản phẩm tham gia dự thi năm nay vượt dự kiến, giá trị thương hiệu các sản phẩm và chương trình OCOP đã được nâng cao.

Tuy nhiên, Hội đồng đánh giá cũng chỉ ra một số tồn tại như: Sản phẩm dự thi chủ yếu vẫn là nông sản, chưa có sản phẩm phi nông nghiệp và ít sản phẩm dịch vụ, một số sản phẩm dự thi chưa có liên kết trong sản xuất.

Hội đồng đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên sẽ bỏ phiếu để lựa chọn các sản phẩm tham dự kỳ đánh giá cấp Quốc gia./.