Theo đó, danh sách chính thức có 105 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 27 đơn vị bầu cử để bầu 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 - ( Ấn vào để tải về Danh sách chính thức)

Công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử huyện Phú Lương)
Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử huyện Định Hóa)
Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử huyện Võ Nhai)
Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử huyện Đại Từ)
Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử huyện Phú Bình)
Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử huyện Đồng Hỷ)
Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử TP Sông Công)
Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử TX Phổ Yên)
Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử TP Thái Nguyên)