Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh hội nghị

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Thái Nguyên được bầu là 7 đại biểu; trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3 đại biểu.

Về cơ cấu đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo định hướng: 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu Viện Kiểm sát và ưu tiên giới thiệu 1 đại biểu thuộc lĩnh vực Y tế.

Về cơ cấu kết hợp, người dân tộc thiểu số là 4 người; đại biểu là nữ là 4 người; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 1 người và đại biểu tái cử là 3 người.

Căn cứ phân bổ của Trung ương, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 25 người. Trong đó, đối với đại biểu Viện Kiểm sát, dự kiến giới thiệu 4 người; đối với cơ cấu hướng dẫn thuộc lĩnh vực Y tế, dự kiến giới thiệu 16 người. Theo cơ cấu kết hợp để giới thiệu ứng cử, đại biểu dân tộc thiểu số là 4 người, đại biểu phụ nữ 4 người và đại biểu trẻ tuổi giới thiệu 2 người.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị cũng đã thống nhất đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm số đại biểu tái cử từ 3 người xuống còn 2 người để phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Biên bản hội nghị sẽ được gửi tới Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử tỉnh theo quy định.

Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ gửi thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử; đồng thời chuẩn bị các công việc để tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2./.