Khai mạc Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2023
Để các nội dung được kỳ họp thông qua sớm đi vào cuộc sống
Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đánh giá cao những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua khi tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sát sao của các cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, còn một yếu tố quan trọng nữa là sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, của cộng đồng doanh nghiệp và những đóng góp thiết thực, hiệu quả của Hội đồng nhân dân tỉnh đã bám sát các chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy kịp thời thể chế hóa, ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để các nội dung được kỳ họp thông qua sớm đi vào cuộc sống
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thái Nguyên phát biểu tại Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thái Nguyên ghi nhận: "Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian qua".

Với tính chất quan trọng của kỳ họp lần này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đưa ra một số nội dung có tính định hướng, gợi mở để Kỳ họp tập trung thảo luận, xem xét, quyết định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thái Nguyên nhấn mạnh: "Các đại biểu tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết, quyết định, quy định của Quốc hội, Chính phủ; các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được, thảo luận, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) phấn đấu đạt từ 8,5% trở lên, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 20.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 115 triệu đồng/người/năm, triển khai đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và 03 chương trình mục tiêu quốc gia; giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết “điểm nghẽn” trong áp dụng cơ chế, chính sách, quy định pháp luật trong thực tiễn triển khai các nhiệm vụ. Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị động lực, công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm chậm giải quyết những khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, thúc đấy phát triển sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt".

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị ngay sau Kỳ họp, HĐND, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, cử tri và Nhân dân trong tỉnh nội dung các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này; phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của đông đảo cán bộ, đảng viên, cử tri và Nhân dân trong tỉnh, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra./.