gioi thieu nhan su quy hoach ban chap hanh trung uong nhiem ky 2021 2026
Toàn cảnh Hội nghị.

Theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh Thái Nguyên được giới thiệu tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026 số lượng 2 đồng chí, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chung và cụ thể nêu tại quy định số 90 của Bộ Chính trị.

Sau khi quán triệt về quan điểm, nguyên tắc, mục đích quy hoạch; đồng thời phổ biến các điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội nghị đã tiến hành rà soát, thảo luận, đánh giá từng trường hợp trong danh sách quy hoạch của tỉnh và xem xét thông qua danh sách dự kiến những nhân sự đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện để lấy phiếu giới thiệu quy hoạch.

Đây là bước quy hoạch quan trọng, góp phần đảm bảo tính kế thừa vững chắc trong tạo nguồn cán bộ quy hoạch chiến lược cho Đại hội XIII và những nhiệm kỳ tiếp theo. Với tinh thần, trách nhiệm, sự thống nhất cao, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành quy trình 5 bước và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Thái Nguyên gồm 2 đồng chí, với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ cao.