Theo đó, tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri là 132 ý kiến (18 ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương, 93 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và 21 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện).

Báo cáo cũng ban hành chi tiết phụ lục I đến V tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XIV; tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/7/2023; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển thẩm quyền cấp huyện.

Để tiện cho Quý vị khán giả theo dõi, Đài PT-TH Thái Nguyên trân trọng mời Quý vị, khán giả và cử tri theo dõi toàn văn Báo cáo tại đây