Trên 220 tỷ đồng phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên
Đề án “Nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè” sẽ trồng mới, trồng thay thế 4.400 ha chè

Cụ thể là: quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu chè búp tươi phù hợp với cơ cấu loại sản phẩm đối với từng huyện, thành phố, thị xã; đồng thời gắn với quy hoạch vùng sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao; hình thành các vùng sản xuất chè tập trung.

Đề án cũng đặt mục tiêu trồng mới, trồng thay thế 4.400 ha chè bằng các giống mới có năng suất, chất lượng cao. Qua đó nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè và góp phần phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên./.