thai nguyen phat trien san xuat che theo huong an toan nang cao chat luong gia tri
Ảnh: KT

Để thực hiện được mục tiêu đó, đến năm 2020 tỉnh Thái Nguyên phấn đấu diện tích chè giống mới đạt 80% tổng diện tích chè; 100% diện tích chè thuộc vùng sản xuất nguyên liệu tập trung được áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất chè an toàn, chất lượng; ít nhất có 30% diện tích sản xuất chè an toàn được chứng nhận VietGAP và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực. 100% cơ sở chế biến chè xanh truyền thống ứng dụng cơ giới hoá khâu “sao, vò” đảm bảo an toàn thực phẩm.

Với định hướng đẩy mạnh phát triển sản xuất chè theo hướng an toàn nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2020 diện tích chè của tỉnh đạt 23.000 ha, năng suất chè búp tươi đạt 115 tạ/ha; sản lượng 240.000 tấn; giá trị sản phẩm chè bình quân mỗi ha đạt 150 triệu đồng trở lên./.