Tiếp tục tuyên truyền về thành công của đại hội Đảng các cấp (PS CTTS 14-10)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 10/2020 ( Điểm cầu Thái Nguyên)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về: Kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chuyên đề “Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và “Những vấn đề mới đặt ra về định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn mới phát triển của đất nước”. Đối với Thái Nguyên, thời gian công bố dự thảo văn kiện Đại hội từ ngày 20/10 đến 10/11/2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân, tham mưu xây dựng báo cáo gửi về Văn phòng Trung ương Đảng trước ngày 20/11.

Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Ban Tuyên giáo các cấp, các báo cáo viên làm tốt công tác tuyên truyền thành công đại hội Đảng các tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; lan tỏa giá trị bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội./.