Tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
Điểm cầu Thái Nguyên

Quá trình phát triển của đất nước đã và đang đặt ra cho công tác giáo dục lý luận chính trị nhiều vấn đề vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, đòi hỏi những nỗ lực không ngừng của toàn hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý luận chính trị ở các cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và nghiên cứu những nội dung cơ bản, điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở. Thông qua tập huấn sẽ giúp các cán bộ làm công tác tuyên giáo vận dụng vào thực tiễn giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân./.