Mỗi đề án, chương trình trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực
Giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng kinh tế trung bình của TP. Sông Công đạt trên 19% năm

Từ định hướng, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo chung, 9 đề án, chương trình được mỗi cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố Sông Công cụ thể hóa thành chương trình hành động với kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn.

Chương trình thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ thành phố, giai đoạn 2016 - 2020 có thể coi là chương trình trọng tâm, xuyên suốt và mang lại hiệu quả rõ nét nhất. Hàng loạt dự án lớn được triển khai quyết liệt trên địa bàn như: Dự án khu công nghiệp Sông Công 2, cụm công nghiệp Bá Xuyên. Giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng kinh tế trung bình đạt trên 19% năm, tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp, thương mại chiếm 97% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn. Tổng số doanh nghiệp là 470 đơn vị, tăng 169 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ, hằng năm tạo việc làm mới cho trên 1.400 lao động.

Mỗi đề án, chương trình trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực
Tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp, thương mại chiếm 97% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố

Trong 5 năm, tổng vốn thu hút đầu tư vào thành phố để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt trên 18.500 tỷ đồng cao hơn 2,2 lần so với mục tiêu của chương trình đề ra.

Ông Ngô Quảng Bá, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Sông Công cho biết những giải pháp đã thực hiện: “Cụ thể là nội dung cải cách hành chính. Thứ nhất là thành phố đã thành lập tổ TTP để tiếp nhận các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Trong đó, các phòng, ban tham mưu, góp ý với doanh nghiệp đến làm thủ tục trên địa bàn một cách nhanh, thuận tiện nhất, chấp nhận chỉ đạo chủ trương đầu tư của thành ủy gửi lên các ban của thành phố thẩm định và tổ chức triển khai thực hiện. Thứ 2 là thành lập hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng. Trong nhiệm kỳ qua đã giải phóng được 250 ha tại khu công nghiệp Sông Công 2. Đây là một kết quả rất đáng trân trọng”.

Mỗi đề án, chương trình trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực
Trong 5 năm, thành phố Sông Công hoàn thành giải phóng 250 ha mặt bằng sạch để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn

Với đề án cải cách hành chính, được coi là đề án trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư, hướng tới nền hành chính công phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Đến nay, không chỉ về cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ được nâng lên, mà quan trọng là đạo đức công vụ của mỗi cán bộ được nâng cao, được chính nhân dân đánh giá thực chất mức độ hài lòng.

Đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng được xem là bước đột phá. Ngay trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết, với nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 4/4 xã trên địa bàn đã đạt 19/19 tiêu chí. Thành phố đã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. Hiện các địa phương cũng đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, 3 đề án, chương trình, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng đã được ban hành và triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

Đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Bí thư , Chủ tịch UBND thành phố Sông Công nói về nhiệm vụ trong thời gian tới: “Xác định phương hướng trong thời gian tới, trước hết các ngành, các cấp thống nhất quyết định, quyết tâm phấn đấu xây dựng thực hiện các chương trình, đề án và cơ chế hỗ trợ cho giai đoạn 2012-2025 sát với yêu cầu thực tế; phù hợp với thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng và phát triển đô thị, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; đảm bảo đủ tiêu chuẩn, tiêu chí để đề nghị công nhận Sông Công trở thành đô thị loại II. Thứ 2 là là chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư cho các danh mục dự án được chấp thuận, nghiên cứu triển khai trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung chỉ đạo, phối hợp đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trọng điểm tại khu công nghiệp Sông Công 2 trong giai đoạn 2. Thứ 3 là triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chuỗi liên kết bền vững gắn với chương mục tiêu Quốc gia về trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. Thứ 4 là tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức ”.

Việc xây dựng triển khai thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm đã bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên tất cả các lĩnh vực. Qua đây đã tạo bước phát triển vượt bậc, tạo tiền đề quan trọng để cả hệ thống chính trị cùng chung sức đồng lòng xây dựng Sông Công hoàn thành đô thị loại II.