[Infographic] Những điểm mới về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024