Hướng tới kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, chiều 4/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 60 đại biểu là Bí thư Chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ khối phải nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh quyết liệt với những phần tử cơ hội, lợi ích nhóm, những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ.

chu tich nuoc tran dai quang gap mat 60 bi thu chi bo tieu bieu

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối doanh nghiệp Trung ương, đặc biệt là các tổ chức cơ sở Đảng, các Chi bộ Đảng và những Bí thư Chi bộ tiêu biểu vừa được Đảng bộ Khối tuyên dương.

Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nếu tận dụng tốt cơ hội và vượt qua các thách thức, Việt Nam sẽ có khả năng thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến.

Chủ tịch nước đề nghị, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, các Đảng bộ, tổ chức cơ sở Đảng, Chi bộ thuộc Đảng bộ Khối cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc triển khai thực hiện sâu rộng, thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

"Các đồng chí phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức, cơ sở Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó cần quan tâm giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và lực lượng lao động; các giải pháp khắc phục mọi khó khăn, phát triển sản xuất, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu.

chu tich nuoc tran dai quang gap mat 60 bi thu chi bo tieu bieu

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với các Bí thư Chi bộ tiêu biểu.

Chủ tịch nước mong muốn các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương cũng cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật./