Phú Bình: Hội nghị chuyên đề xây dựng Đảng
Huyện ủy Phú Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện Phú Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, kiện toàn cấp ủy cơ sở đảm bảo quy định; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận thực hiện theo đúng kế hoạch...

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Phú Bình sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề án của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, đảng viên và sinh hoạt chi bộ.../.