Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Hội nông dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác năm 2024
Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ phải biểu tại buổi làm việc

Quí I/2024, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc. Tham gia thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phối hợp tổ chức các phong trào quần chúng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các hoạt động cộng đồng ở nông thôn. Phối hợp thực hiện xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề góp phần nâng cao đời sống của hội viên nông dân.

Ghi nhận các kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I của Hội nông dân và các cấp hội nông dân trên địa bàn, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2024 đã đề ra, trọng tâm là tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Tỉnh ủy, nắm chắc tình hình tâm tư, tư tưởng của cán bộ hội viên và nông dân để khắc phục hạn chế trong công tác tuyên truyền. Vận động nhân dân phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng KH-KT, chuyển đổi số vào sản xuất, tiêu thụ và phát triển các chuỗi liên kết giá trị.