Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 32: Cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, cũng như tiếp tục lắng nghe các cơ quan chuyên môn như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nhgiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao về mặt chủ trương đối với các nội dung được thảo luận, cho ý kiến, đồng thời đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát thận trọng, kỹ lưỡng đối với việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024. Việc phân bổ vốn phải bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức, đúng đối tượng, đúng mục đích, đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cơ quan tham mưu, giúp việc UBND tỉnh tiếp tục tiếp thu, bố sung đẩy đủ các ý kiến thảo luận, hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản bảo đảm đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước khi trình tại Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XIV xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đối với các các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Ban Xây dựng Đảng, các Chi, Đảng bộ trực thuộc tập trung làm tốt công tác về Tổ chức cán bộ, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra theo chương trình nhiệm vụ đã được Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Trong đó chú trọng thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tổ chức thành công tác sự kiện thể thao, văn hóa cấp khu vực và toàn quốc do tỉnh Thái Nguyên đăng cai góp phần quảng bá, thu hút, phát triển du lịch, dịch vụ góp phần thúc đảy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.