trien khai duoc 20 mo hinh san xuat che an toan
Hợp tác xã chè La Bằng (Đại Từ) sản xuất chè theo quy trình VietGAP. Trong ảnh: Xã viên hợp tác xã chè La Bằng thu hái chè vụ Đông.

Trong đó có 20 mô hình sản xuất chè an toàn chứng nhận VietGAP, diện tích hơn 217ha, 648 hộ tham gia; 12 mô hình tưới tiết kiệm diện tích 86 ha, 390 hộ tham gia và 4 mô hình sử dụng máy sao chè bằng GAS tại các vùng sản xuất chè tập trung trong điểm của các huyện, thành phố, thị xã.

Hiện nay, các mô hình sản xuất chè an toàn chứng nhận VietGAP đã tiến hành tập huấn kỹ thuật, tư vấn chứng nhận, hướng dẫn ghi chép nhật ký nông hộ, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận và đánh giá chứng nhận lần 2; các mô hình tưới tiết kiệm đã lắp các thiết bị và đưa vào sử dụng; các mô hình sử dụng máy sao chè bằng GAS đã được bàn giao máy và hoàn tất thủ tục hỗ trợ các hộ tham gia.