trien khai cong tac chuan bi nhan su dai hoi dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của cấp ủy các cấp và khẳng định công tác nhân sự là một trong những điểm rất quan trọng; bởi vậy, cần phải làm tốt ngay từ khi tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiếp đó là Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí nhấn mạnh: công tác nhân sự cần đúng và phù hợp với chủ trương của Đảng, của tỉnh và phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về Quy trình, quy chế và các đề án liên quan đến nhân sự; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị nhân sự để đảm bảo chất lượng, lộ trình Đại hội các cấp; bàn bạc phương hướng, cách thức tổ chức, phương pháp giới thiệu đối với nhân sự chủ chốt của cấp ủy trên cơ sở đảm bảo các điều kiện theo quy định…

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội; thành lập Tiểu ban Nhân sự và Tổ giúp việc; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đảm bảo đúng quy trình, quy định; xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhân sự và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025…Cấp ủy cấp huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Về việc tổ chức đại hội điểm, đến nay, 2 đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh là Đảng bộ phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công và Đảng bộ xã La Bằng, huyện Đại Từ đã chuẩn bị xong các điều kiện tổ chức Đại hội, song do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo lùi thời gian tổ chức Đại hội đến đầu tháng 3/2020.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cho ý kiến về việc thực hiện đưa Công an chính quy về xã và đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương trong toàn tỉnh chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí cán bộ để thực hiện xong việc đưa Công an chính quy về xã trong tháng 3/2020./.