phien hop lan thu 3 tieu ban to chuc phuc vu dai hoi dai bieu dang bo tinh thai nguyen lan thu xx
Toàn cảnh phiên họp

Theo đánh giá, các thành viên Tiểu ban, Tổ giúp việc Tiểu ban và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đã bám sát quy chế làm việc, kết luận các phiên họp của Tiểu ban; chủ động tổ chức, triển khai công tác theo kế hoạch đề ra, cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ. Trong đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền về Đại hôi Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo xử lý kịp thời các thông tin báo chí và dư luận xã hội có liên quan. Các cơ quan báo chí đã mở các chuyên trang, chuyên mục, nâng thời lượng các tin, bài phản ánh về công tác chuẩn bị Đại hội. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự đã được lên kế hoạch cụ thể, sẵn sàng xử lý các tình huống khi xảy ra. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nhiều nội dung quan trọng khác để phục vụ Đại hội đang được tích cực triển khai.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban yêu cầu các thành viên Tiểu ban và các thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban cần xây dựng kế hoạch cụ thể. Các nội dung công việc được phân công cần chi tiết từng công việc, thời gian hoàn thành gửi Tổ trưởng Tổ giúp việc hoàn thiện; trên cơ sở đó, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện./.