tinh uy thai nguyen to chuc hoi nghi rut kinh nghiem dai hoi diem cap co so nhiem ky 2020 2025 Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã La Bằng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 4/3, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã ...

tinh uy thai nguyen to chuc hoi nghi rut kinh nghiem dai hoi diem cap co so nhiem ky 2020 2025 Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Mỏ Chè lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Ngày 5/3, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công ...

tinh uy thai nguyen to chuc hoi nghi rut kinh nghiem dai hoi diem cap co so nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh hội nghị

Để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy đã chọn 2 đơn vị là Đảng bộ xã La Bằng (huyện Đại Từ) và phường Mỏ Chè (thành phố Sông Công) để chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài 2 Đảng bộ được tỉnh chọn chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở nêu trên, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 15 tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo Đại hội điểm ở cấp mình. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: các cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, chu đáo, bảo đảm theo yêu cầu. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Văn kiện trình Đại hội nhìn chung được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và đúng quy định; Báo cáo chính trị được lấy ý kiến góp ý của các ngành, đoàn thể trên địa bàn, được tiếp thu, hoàn thiện trên cơ sở xin ý kiến góp ý của các ngành, đoàn thể cấp huyện của Ban Thường vụ cấp huyện và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đánh giá toàn diện những kết quả chủ yếu của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình; công tác bầu cử tại Đại hội và tại phiên họp thứ nhất của cấp ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục; Đại hội bầu 1 lần đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành khoá mới đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Nghị quyết Đại hội cơ bản đạt yêu cầu về nội dung, kết cấu phù hợp, được Đại hội nhất trí cao thông qua. Công tác tuyên truyền trước và trong Đại hội được thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Tuy nhiên, công tác điều hành Đại hội của Đoàn chủ tịch đôi khi còn lúng túng; việc sắp xếp chương trình Đại hội chưa thật sự hợp lý, khoa học; báo cáo tóm tắt trình Đại hội của các Đảng bộ cần thêm biểu mẫu đánh giá; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành chưa chỉ rõ những nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của từng cấp ủy viên; một số ý kiến tham luận tại Đại hội còn có nội dung liệt kê, chưa đi sâu đề xuất giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương; việc trang trí khánh tiết có điểm chưa thống nhất.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc tổ chức rút kinh nghiệm qua tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh góp phần quan trọng vào việc chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ cấp cơ sở còn lại, tạo thuận lợi để tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu kỹ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp để chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giúp các tổ chức cơ sở đảng trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; tổ chức nghiên cứu sâu sắc một số vấn đề được rút ra và khắc phục các hạn chế qua việc tổ chức Đại hội điểm cơ sở./.