thai nguyen 72114 xa vung dan toc thieu so va mien nui dat chuan nong thon moi da ps
Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 72/114 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, 32 xã thuộc khu vực 1, 27 xã thuộc khu vực 2 và 13 xã thuộc khu vực 3. 42 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi chưa đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 11 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 29 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 02 xã đạt 9 tiêu chí.

Các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của chính quyền cũng như nhân dân các địa phương trong việc hoàn thiện các tiêu chí; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên./.