thai nguyen day nhanh tien do thuc hien chuong trinh xay dung nong thon moi da ps
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, với quyết tâm chính trị cao, toàn tỉnh có thêm 2 xã Tân Thành và Bàn Đạt, huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới, đưa huyện Phú Bình có 100% xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới lên 103 xã, đạt tỷ lệ 72%, vượt kế hoạch đề ra; bình quân toàn tỉnh đạt 17,23 tiêu chí/xã. UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và địa phương thực hiện chương trình có tổng kinh phí trên 455 tỷ đồng và 80.000 tấn xi măng, hiện các địa phương đang tích cực triển khai xây dựng các công trình theo kế hoạch.

Đối với các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đa số các địa phương đã xây dựng được kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí, tổ chức triển khai thực hiện bộ tiêu chí xã, xóm kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới. Kết quả, đến nay, 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu đều đạt từ 15/19 tiêu chí trở lên; toàn tỉnh có 23 xóm được công nhận đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, chương trình OCOP được tích cực thực hiện; đến nay, toàn tỉnh đã nhận được 183 ý tưởng, sản phẩm đăng ký xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020. Về Đề án xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, đến nay, đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm so với yêu cầu, kết quả giải ngân các nguồn vốn đạt thấp, kết quả thực hiện đạt chuẩn 1 số tiêu chí, chỉ tiêu ở các xã chưa cao và chưa thực sự bền vững...

Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, các sở, ngành, địa phương thảo luận, đưa ra các đề xuất, kiến nghị về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến; đồng thời, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao. Trong đó, căn cứ từng nhóm xã, quan tâm rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt hoặc cần nâng cao để hoàn thành; cân đối nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; phân bổ xi măng kịp thời; quan tâm thực hiện hiệu quả tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và môi trường xanh, sạch, đẹp... Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn đội ngũ cán bộ làm công tác nông thôn mới; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025./.