Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị tập trung quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Trung ương mới ban hành như: Quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng, Kết luận số 08 của Bộ Chính trị, cùng các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tổng kết Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội, khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã, tổ hợp tác đã có những chuyển biến tích cực; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về kinh tế tập thể đã được nâng lên; đã có hàng trăm tổ hợp tác, hợp tác xã được thành lập mới, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh cũng cho thấy sau 09 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, nhận thức, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét, tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong nhân dân. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, xem xét các Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch đầu tư công năm 2022; Tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi thảo luận, thống nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý về chủ trương đối với 4 nội dung đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở những chủ trương, định hướng của Trung ương được nêu cụ thể trong các quy định, kết luận, hướng dẫn đã được quán triệt tại hội nghị, các đại biểu căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đồng thời, bám sát chỉ đạo của Trung ương để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội,

Với công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết số 128 của Chính phủ; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong toàn tỉnh. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm “5K + vắc xin + ý thức người dân”. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ di biến động dân cư trên địa bàn, quan tâm triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020./.