hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh lan thu 8 khoa xix
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Hoàng

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Đảng bộ trực thuộc và một số sở, ngành liên quan. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo chương trình làm việc, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số tờ trình, nội dung quan trọng về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2016 - 2020, có xét đến năm 2030; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035 – Hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110KV; Quy hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và điện tử trên địa bàn tỉnh Thái nguyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và 3 năm 2018 - 2020; Quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư xã hội hóa đối với các hoạt động đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo, để có thể thực hiện các quy hoạch nói trên và những quy hoạch, đề án đã được phê duyệt, trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là hơn 34.000 tỷ đồng. Trong khi đó, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh chỉ đáp ứng được khoảng trên 26%. Bên cạnh đó, việc thực hiện các đề án, quy hoạch, quy định về chính sách trên nhiều lĩnh vực đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp, ngành và toàn thể xã hội. Từ đó mới có thể đẩy nhanh tiến độ và hiện thực hóa các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo nội dung các tờ trình, quy hoạch, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và tham gia ý kiến một cách dân chủ, thẳng thắn, có trách nhiệm, bổ sung nhiều nội dung cụ thể vào các tờ trình, quy hoạch. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: cần tiếp tục ban hành kịp thời những quy định, tạo hành lang pháp lý để thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý và thu ngân sách trên lĩnh vực khoáng sản; thực hiện khảo sát, tính toán để có quy hoạch phù hợp việc ngầm hóa lưới điện trong khu vực đô thị; tập trung rà soát các dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và có quy hoạch phát triển điện lực cho phù hợp; đánh giá việc thực hiện các đề án liên quan đến bưu chính viễn thông, trên cơ sở đó triển khai sớm đề án phát triển công nghệ thông tin gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư công, nhiều ý kiến được nêu ra liên quan đến việc sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện phân kỳ đầu tư hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, đề án; cân đối tăng thêm nguồn vốn cho xây dựng cơ bản; đồng thời cần có cơ chế để các địa phương có thể phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trong khâu hỗ trợ đầu tư nhằm chủ động thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh việc xã hội hóa và có cơ chế để huy động thêm những nguồn lực nằm ngoài ngân sách Nhà nước phục vụ cho xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế.

Trên cơ sở những nội dung đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất, tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị, các cơ quan tham mưu cần khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các văn bản đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua để trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh. Đặc biệt, quan tâm xem xét đến việc phân công rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và phối hợp; cân đối nguồn lực và phân kỳ đầu tư để việc thực hiện các quy hoạch đảm bảo tính khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tổ chức quản lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, công trình trọng điểm của tỉnh đã được tỉnh thông qua; tập trung rà soát và đánh giá thực trạng về các dự án đã dược chấp thuận đầu tư, nhất là với những dự án đầu tư ngoài ngân sách; huy động tổng hợp và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị, các Đảng bộ trực thuộc sớm hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thống nhất được nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là tiền đề quan trọng để tỉnh Thái Nguyên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.