Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 - đã psts 15.6
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị tập trung xem xét và cho ý kiến vào 11 nội dung, bao gồm: 02 báo cáo về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 04 Chương trình, Kế hoạch và 05 Đề án do UBND tỉnh báo cáo, xin chủ trương trước khi trình HĐND tỉnh, gồm: Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; Đề án tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2021-2025... Các ý kiến cơ bản đồng tình, nhất trí vào dự thảo các báo cáo, chương trình, kế hoạch đề ra. Một số đại biểu quan tâm, tham gia đóng góp nhiều ý kiến và đề nghị bổ sung những giải pháp đột phá để các Đề án khi triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉnh sửa, hoàn thiện đảm bảo đúng chủ trương, đường lối, các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trình HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét, quyết định. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, giám sát kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, không để trục lợi chính sách, thất thoát tài sản, ngân sách của Nhà nước. Đối với các dự thảo đề án, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, giao các Ban Xây dựng Đảng tiếp thu ý kiến, tiếp tục rà soát kỹ các nội dung trước khi trình ký ban hành.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, nơi tập trung đông người lao động. UBND tỉnh điều hành các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm triệt để tiết kiệm chi ngân sách; thực hiện nghiêm việc phân bổ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng; điều chuyển nguồn vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá để người dân, doanh nghiệp trong tỉnh biết đến và cài đặt phần mềm “C-ThaiNguyen”, qua đó, giúp việc kết nối giữa người dân, doanh nghiệp đến chính quyền dễ dàng hơn.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ; Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để thực hiện quy trình về giới thiệu cán bộ ứng cử để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín./.