Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào 21 nội dung, bao gồm: 14 nội dung xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định; 05 nội dung xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bổ sung, hoàn thiện ban hành theo quy định; thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số và một số hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 cho thấy: Năm 2021, tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống của hân dân. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt “mục tiêu kép". Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,56%. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người đạt 95,1 triệu đồng/người. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,7% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu tăng gần 18%. Tổng thu ngân sách Nhà nước vượt gần 7,4% so với dự toán. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại cũng được đảm bảo.

Qua thảo luận, đã có trên 50 lượt ý kiến góp ý vào các dự thảo báo cáo. Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, nhiều ý kiến đề nghị cần xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tiễn và có giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp thu tối đa các ý kiến tại Hội nghị, sớm hoàn thiện các văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, chính xác, khoa học, khả thi. Về nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến hết năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Cần tiếp tục tập trung cao độ trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương cũng như của tỉnh; tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng; xây dựng chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV".

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp; tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm, qua đó, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân./.