Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân từ 9%/năm trở lên
Thái Nguyên hiện đứng thứ tư về quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước

Trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,5%/năm; công nghiệp địa phương tăng 15,4%/năm; công nghiệp Trung ương tăng 12,4%/năm. Kết quả này đưa Thái Nguyên đứng thứ tư về quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm đã đạt trên 567 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Giai đoạn 2020-2025, Thái Nguyên phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân từ 9%/năm trở lên. Những giải pháp mà tỉnh đề ra là: tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư./.