Ngày 1/12: Ghi nhận 79 ca mắc Covid-19, lũy tích từ 1/1/2021 đến nay: 447 trường hợp F0
Ngày 1/12: Ghi nhận 79 ca mắc Covid-19, lũy tích từ 1/1/2021 đến nay: 447 trường hợp F0
Ngày 1/12: Ghi nhận 79 ca mắc Covid-19, lũy tích từ 1/1/2021 đến nay: 447 trường hợp F0
Ngày 1/12: Ghi nhận 79 ca mắc Covid-19, lũy tích từ 1/1/2021 đến nay: 447 trường hợp F0
Ngày 1/12: Ghi nhận 79 ca mắc Covid-19, lũy tích từ 1/1/2021 đến nay: 447 trường hợp F0
Ngày 1/12: Ghi nhận 79 ca mắc Covid-19, lũy tích từ 1/1/2021 đến nay: 447 trường hợp F0

www.thainguyentv.vn