Không có điểm kết thúc trong xây dựng nông thôn mới
Tiêu chí về số hộ nghèo và sản xuất kinh doanh của xóm Hồng Hoàng, xã Trung Lương, huyện Định Hóa chưa đạt do sau sáp nhập, số hộ nghèo đã tăng lên 8 hộ.

Năm 2019, xóm Hồng Hoàng, xã Trung Lương, huyện Định Hóa (nay là xóm Hoàng Tiến) được chọn điểm làm xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, xóm đạt 7/9 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, 100% đường trục xóm và liên xóm đã được cứng hóa, có tổ tự quản hoạt động hiệu quả, thường xuyên quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường; không có nhà tạm, nhà dột nát; đảm bảo các tiêu chuẩn về văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường… Tuy nhiên, đến nay, tiêu chí về số hộ nghèo và sản xuất kinh doanh của xóm chưa đạt do sau sáp nhập, số hộ nghèo đã tăng lên 8 hộ.

Ông Lê Trọng Tài, Trưởng xóm Hoàng Tiến, xã Trung Lương chia sẻ: "Về khó khăn, xóm sau khi sáp nhập thì tỷ lệ hộ nghèo cao, so với ban đầu đăng ký là có 3 hộ nghèo; sau khi sáp nhập là 14 hộ. Trong khi đó, năm 2020, xóm đã giảm được 6 hộ, hiện nay còn 8 hộ. Về cơ sở vật chất nhà văn hóa, đề xuất hỗ trợ kinh phí để bà con nhân dân xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn".

Ông Hoàng Thanh Xuất, Chủ tịch UBND xã Trung Lương cho biết thêm: "Đối với xã, bằng các nguồn lực đầu tư cho xóm Hoàng Tiến, đề xuất với huyện tiếp tục tăng mức hỗ trợ cho mô hình phát triển sản xuất".

Không có điểm kết thúc trong xây dựng nông thôn mới
Thôn Phú Ninh, xã Phú Đình sau sáp nhập tỷ lệ hộ nghèo cao hơn, nhà văn hóa vẫn còn đang xây dựng, chưa hoàn thành.

Thôn Phú Ninh, xã Phú Đình cũng được huyện Định Hóa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, do đó, đã được ưu tiên các nguồn lực để hỗ trợ địa phương thực hiện chương trình này. Cuối năm 2019, thôn Phú Ninh tiếp tục được đón nhận Dự án thí điểm Làng semaul nông thôn mới Phú Ninh do tỉnh Gyeongsanbuk - Hàn Quốc hỗ trợ. Đến nay, thôn đã đạt 8/9 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và 12/12 hộ gia đình nông thôn mới, tuy nhiên, năm 2020, xóm cũng không thể đạt 9/9 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bởi sau sáp nhập tỷ lệ hộ nghèo cao hơn, nhà văn hóa vẫn còn đang xây dựng, chưa hoàn thành.

Ông Đỗ Xuân Thùy, Bí thư chi bộ thôn Phú Ninh, xã Phú Đình cho hay: "Hiện nay, trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xây dựng 1 xóm 9 tiêu chí, đến nay đã đạt 8 tiêu chí, còn tiêu chí về nhà ở".

Ông Trương Văn Vựng, Chủ tịch UBND xã Phú Đình nhấn mạnh: "Tiêu chí về văn hóa của xóm còn khó khăn do hiện nay, 3 xóm Phú Ninh sáp nhập lại có 151 hộ, cơ sở vật chất văn hóa chưa đáp ứng. Tuy nhiên, năm 2021, đã được tổ chức của Hàn Quốc đầu tư và sẽ hoàn thiện trong năm 2021".

Theo kế hoạch, năm 2020, huyện Định Hóa có 10 xóm và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đã áp dụng cơ chế đặc thù đối với xây dựng “xóm nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn. Ngoài xóm Tổ, xã Phượng Tiến và xóm Bãi Hội, xã Bảo Cường được hỗ trợ xây dựng “xóm nông thôn mới kiểu mẫu” từ nguồn vốn do tổ chức KOICA - Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ, huyện trích nguồn vốn từ ngân sách địa phương hỗ trợ với mức 600 triệu đồng/xóm trong vòng 2 năm để tập trung phát triển sản xuất... với mục tiêu sẽ có thêm 8 xóm đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020. Cùng với những cơ chế, chính sách chung, huyện Định Hóa đã thực hiện phân bổ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới cùng với việc lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác để giảm đối ứng của cộng đồng dân cư và đẩy nhanh tiến độ thực chương trình.

Trao đổi về nội dung này, đồng chí Lý Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa thông tin thêm: "Về mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới thì xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, Nhà nước kiến tạo và hỗ trợ để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, do vậy, để tiếp tục chỉ đạo đối với các xã trong giai đoạn 2016-2020 và nâng cao các tiêu chí để đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao cũng như xóm nông thôn mới kiểu mẫu, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các tiêu chí, bố trí các nguồn lực, đặc biệt nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới".

Giai đoạn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu sau sáp nhập sẽ là thử thách khi nhiều phần việc còn bề bộn, đội ngũ nhân lực quản lý chưa ổn định, bỡ ngỡ, khối lượng công việc cần giải quyết lớn... Tuy nhiên, huyện Định Hóa đã có những giải pháp đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đầy đủ bản chất nhân văn của xây dựng nông thôn mới; quán triệt tư tưởng “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”./.