Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động tại trung tâm đấu giá thuộc Sở Tư pháp ( PS TS 21-12)
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư Pháp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gặp gỡ công dân - những người có nhu cầu mua hồ sơ, tham gia đấu giá tài sản, và trực tiếp kiểm tra hoạt động công vụ và các tài sản.

Qua trao đổi với người dân và kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Tư pháp, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản nghiêm túc rút kinh nghiệm cũng như chấn chỉnh đạo đức công vụ, tư cách tác phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và kỷ luật làm việc của đội ngũ cán bộ.

Đồng chí cũng nhấn mạnh quyết tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc phòng chống tham nhũng và hướng tới sự hài lòng của người dân. Vì vậy hoạt động đấu giá tài sản cần phải được công khai, minh bạch, rõ ràng, thuận lợi cho moi người dân có nhu cầu. Việc bán hồ sơ trong thời gian tới cần phải được thực hiện trực tuyến, thu tiền qua hệ thống của các ngân hàng. Việc này cũng phù hợp với chủ trương chuyển đổi số mà tỉnh Thái Nguyên đang triển khai thực hiện, đồng thời cũng sẽ hạn chế các vấn đề tiêu cực và tránh thất thoát tài sản nhà nước./.