Định Hóa: Chuyển dịch cơ cấu trong chăn nuôi
Sau dịch tả lợn Châu Phi, một số hộ chăn nuôi lợn đã chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm

Tổng đàn lợn hiện nay của toàn huyện chỉ còn khoảng 20 nghìn con, giảm hơn một nửa so với thời điểm trước khi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Sau khi bệnh dịch được đẩy lùi, một số hộ chăn nuôi lợn đã chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm, thuỷ sản, chăn nuôi đại gia súc..., một số khác tích cực chuẩn bị các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học để tái đàn lợn theo quy định.