Đại hội XIII của Đảng thảo luận tại hội trường các văn kiện trình tại Đại hội
Trong phiên làm việc, thảo luận tại hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nghe trên 20 tham luận của các đại biểu

Trong phiên làm việc, thảo luận tại hội trường về các văn kiện trình tại Đại hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nghe trên 20 tham luận của các đại biểu đến từ các Đảng bộ thuộc Trung ương, đại biểu đảng bộ các ngành, đơn vị, địa phương về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nội dung tham luận của các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ các vấn đề, nhiệm vụ thuộc nhiều ngành, lĩnh vực với nhiều chủ đề khác nhau, như : “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đổi mới nội dung, phương thức , nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”; “ Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo xu thế hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; “Phát huy phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân thực hiện hiệu quả cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”; “Phát triển kinh tế tri thức - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn từ Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đại hội XIII của Đảng thảo luận tại hội trường các văn kiện trình tại Đại hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận

Các tham luận do các đại biểu từ các ngành, lĩnh vực, địa phương trình bày tại Đại hội đã đi sâu phân tích các nội dung về cơ sở quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo đối với các nhiệm vụ ở các lĩnh vực, địa phương đồng thời phân tích sâu sắc các vấn đề thực tiễn triển khai thực hiện, những kinh nghiệm, bài học và các vấn đề hạn chế cần quan tâm, nêu những cách làm, phương pháp triển khai các nhiệm vụ có hiệu quả và đề xuất được những giải pháp quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác. Các nội dung thảo luận bám sát các văn kiện được trình tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với nội dung các tham luận ngắn gọn, xúc tích, nêu rõ vấn đề, chỉ ra được các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với các lĩnh vực công tác, chất lượng các tham luận trong phiên thảo luận, đóng góp văn kiện tại hội trường đã được các đại biểu dự Đại hội đánh giá cao.

Theo dự kiến chương trình làm việc tiếp theo, ngày 28/01, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nội dung làm việc, thảo luận tại hội trường về các văn kiện trình tại Đại hội, lấy ý kiến về biểu quyết trong các văn kiện trình Đại hội XIII. Buổi chiều cùng ngày, Đại hội sẽ làm việc tại hội trường, nghe báo cáo công tác nhân sự, thảo luận, biểu quyết số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Cũng trong buổi chiều ngày 28/01, theo dự kiến chương trình làm việc, các đoàn đại biểu thảo luận tại các đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, nghiên cứu danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Đài PT-TH Thái Nguyên sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của Đại hội trong các chương trình sau./.