cho y kien vao du thao de an nhan su du dai hoi dai bieu toan quoc lan thu xiii cua dang
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, thảo luận về Dự thảo Đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Đây là nội dung quan trọng, bởi Đại hội Đảng toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, có quyền quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Do đó, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận các tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội; qua đó thống nhất Đề án để trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tới đây, đảm bảo các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII phải là những đảng viên tiêu biểu để đảm trách, quyết định các vấn đề trọng đại tại Đại hội.

Theo Dự thảo Đề án, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 22 đồng chí; trong đó có 1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 21 đại biểu chính thức. Số đại biểu dự khuyết là 2 đồng chí. Các đại biểu phải đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và sức khỏe; đảm bảo cơ cấu tỷ lệ đại biểu là nữ trên 15%, đại biểu là cán bộ trẻ trên 10% và các thành phần khác theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Dự thảo Đề án Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sau khi được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục được lấy ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thực hiện các bước theo quy trình, quy định./.