Khi nghị quyết được hiện thực hóa
    Trước         Sau