bidv chi nhanh thai nguyen trien khai nhiem vu kinh doanh 2017

Năm 2016, cùng với sự thành công chung của cả hệ thống, BIDV Thái Nguyên đã đạt được những kết quả khả quan, đồng bộ và toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động. Các chỉ tiêu về quy mô, chất lượng, hiệu quả đều đạt và vượt kế hoạch, các chỉ tiêu cơ cấu đều đạt kết quả tốt và chuyển dịch tích cực theo đúng định hướng đề ra. Cụ thể, tính đến cuối năm 2016, nguồn vốn huy động cuối kỳ đạt 5.100 tỷ đồng, tăng 21%, dư nợ cuối kỳ của Chi nhánh đạt 7.172 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối 2015. Đặc biệt, Chi nhánh đã chủ động, tích cực kiểm soát chất lượng tín dụng, quyết liệt xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng nên chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, với tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,08%/tổng dư nợ cho vay; lợi nhuận trước thuế đạt trên 180 tỷ đồng.

Đánh giá những kết quả đạt được trong năm, BIDV chi nhánh Thái Nguyên đã đề ra phương hướng mục tiêu cụ thể trong hoạt động kinh doanh năm 2017. Trong đó, tập trung hướng đến phát triển bền vững…

Tại hội nghị nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động./.